واکنش های شبه آلرژی و فیزیولوژیک به ماده حاجب یددار داخل عروقی

واکنش های شبه آلرژی و فیزیولوژیک به ماده حاجب یددار داخل عروقی

Click main.swf link to view the file.