صدمه حاد کلیه پس از تجویز ماده حاجب در افراد بالغ

صدمه حاد کلیه پس از تجویز ماده حاجب در افراد بالغ

Click main.swf link to view the file.