واکنش های آسیب رسان نسبت به مواد حاجب بر پایه گادولینیوم

واکنش های آسیب رسان نسبت به مواد حاجب بر پایه گادولینیوم

Click main.swf link to view the file.