تزریق مواد حاجب به بیماران باردار یا بیماران با احتمال بارداری

تزریق مواد حاجب به بیماران باردار یا بیماران  با احتمال بارداری

Click main.swf link to view the file.